GÉPKÖLCSÖNZÉS

Béreljen minőségi gépparkunkból!

Ha megbízható, gyors megoldást szeretne.....

 

GÉPKÖLCSÖNZŐ telefonszám: +36-70-628-9854

GÉPKÖLCSÖNZŐ email-cím: info@vasiagrocenter.hu 

 BÉRELHETŐ GÉPEK:

 • áramfejlesztő
 • betonkeverő
 • benzines ágaprító
 • földfúró
 • gyepszellőztető
 • kerti henger
 • kerti tó iszapporszívó
 • lombszívó
 • magasnyomású mosó
 • szivattyú
 • tüzifahasító
 • utánfutó

Gépparkunkat folyamatosan bővítjük a felmerült igények függvényében. 

 

A BÉRLETI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES IRATOK:
Magánszemély esetén:
- Érvényes személyi igazolvány
- Érvényes lakcímkártya
- Saját névre szóló utolsó havi közüzemi számla (víz,villany,gáz,telefon…)

Cég esetén:
-Érvényes cégkivonat vagy érvényes aláírási címpéldány
- Céges bélyegző
- Kezes saját irataival + hitelt érdemlő irat, hogy a céghez tartozik (megbízási- vagy munkaszerződés)


A bérléshez minden esetben a gép értékétől függő letéti díjat (kauciót) kérünk!

 

 

A BÉRLETI IDŐINTERVALLUM:

A bérleti díjak 24 órára(-tól-ig) vonatkoznak, az ettől eltérő időtartamok és az ehhez tartozó árak külön fel vannak tüntetve.
A Bérleti szerződésben is fel van tüntetve a tényleges bérleti időszak kezdete és vége.

 

BÉRLETI SZERZŐDÉS FELTÉTELEI:

1. Ezen szerződés alapján a Vasi Agro-Center Kft. (9700 Szombathely, Pálya u. 5. továbbiakban: Bérbeadó), a bérbe vevő (továbbiakban: Bérlő) időleges használatába adja a Bérleti szerződésben megnevezett üzemképes, tiszta állapotban lévő bérleti tárgyat. A Bérlő a megnevezett gépek illetve szerszámok hiánytalan átvételét a Bérleti szerződés aláírásával elismeri, azokért teljes anyagi felelősséget vállal.

2. A Bérbeadó jogosult a Bérlőnek a Bérleti szerződésben foglalt azonosító adatainak és egyéb utolérhetőségének hiteltérdemlően bizonyító hivatalos iratok betekintésébe és ezen adatok szerződésbeli rögzítésére.A Bérleti szerződés előfeltétele, hogy a Bérlő ehhez hozzájárulását adja. A Bérbeadó a Bérlő adatait titkosan kezeli, azok használatát csak a Bérlő hozzájárulásával alkalmazza. A Bérbeadó az eszköz(ök) átadása előtt jogosult kamatmentes letéti díjat (kauciót) kérni, mely után az eszköz(ök) üzemképes visszaszolgáltatásakor kamat nem jár.

3. A bérleti idő a Bérleti szerződésben meghatározott időpontig áll fenn, mely időszakra a kölcsönzési díj előre fizetendő. A megállapított napi bérleti díj 24 órás időtartamra szól, mely lejárta után 1 órás türelmi idő figyelembevételével, újabb teljes napi díjat kell megfizetni. A Bérlő jogosult a bérleti díjnak a lejárat napján történő újabb befizetésével a szerződést meghosszabbítani. A kifizetett bérleti idő lejártával a Bérlő köteles a bérelt tárgyat üzemképes, tiszta állapotban visszaszállítani. A Bérlő fizetési kötelezettsége mindaddig fennáll, amíg a kibérelt eszköz(öke)t a bérlés helyszínén vissza nem szolgáltatja.

4. A bérleti viszony fennállása alatt a Bérlő köteles saját költségén gondoskodni a bérleti tárgy karbantartásáról és megőrzéséről. A Bérlő a bérelt tárgyat a szóbeli és kezelési utasításoknak megfelelően rendeltetésszerűen használhatja. Felelős minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes használat következménye. Meghibásodás vagy rongálás esetén a Bérlő köteles a Bérbeadót azonnal tájékoztatni és a bérleti tárgy kölcsönző boltba való haladéktalan visszaszállításáról gondoskodni. Késedelmes visszaszállítás esetén a Bérlő a bérleti díjat a visszaszolgáltatás időpontjáig köteles megfizetni.

5. A Bérlő a bérleti tárgyon javítást nem végezhet. a bérleti tárgy megbontása esetén a Bérlőt teljes anyagi felelősség terheli. Ha a bérleti tárgy a Bérlőnek felróható okból meghibásodik a Bérlő köteles a javítási költségeket és egyéb igazolt kárt megtéríteni.

6. Ha a Bérlő a bérleti idő lejártakor a bérleti tárgyat a bérbeadó írásbeli felszólítása ellenére sem szolgáltatja vissza, a Bérbeadó jogosult azt a Bérlőtől elszállítani. A kiszállással és szállítással kapcsolatban felmerült költségek a Bérlőt terhelik.

7. Ha a bérleti tárgy visszaszolgáltatása meghiúsul, illetőleg elvész vagy használhatatlanná válik a Bérlő köteles a hátralék befizetésén túl a bérleti tárgy forgalmi illetve mindenkori beszerzési értékét megfizetni.

8. A Bérbeadó jogosult a Bérleti szerződés azonnali felmondására abban az esetben:
– Ha a Bérlő a bérleti díjjal több, mint 5 napig hátralékban van.
– Ha a Bérlő a szerződésben vállalt kötelezettségeit megszegi különösen, ha a bérelt tárgyat nem megfelelően kezeli.
– Ha más körülményekből kiderül, hogy a Bérlő a vállalt kötelezettségeit nem tudja teljesíteni.

9. A Bérlő a Bérleti szerződés megkötésekor a gép szakszerű kezelésére ki lett oktatva, valamint balesetvédelmi tájékoztatót kapott, melyet a szerződés aláírásával igazol.

10. Jelen Bérleti szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadóak. A szerződésből származó per esetén a Vas Megyei Békéltető Testület a kizárólagos illetékes.

 

Adatok betöltése, kérem várjon...